THUỐC AN THẦN, CÁC LOẠI THUỐC AN THẦN

> THUỐC AN THẦN, CÁC LOẠI THUỐC AN THẦN, CHỈ ĐỊNH  VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH. Thuốc an thần gồm 2 nhóm: 1. Thuốc an thần chủ yếu. 2. Thuốc an thần thứ yếu (thuốc bình thần). Thuốc an thần chủ yếu Đặc điểm tác dụng chung của thuốc an thần chủ yếu: – Gây trạng thái thờ ơ, lãnh cảm,... Read More