RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA GLUCID (ĐƯỜNG)

>> Rối loạn chuyển hóa Glucid Chuyển hóa là quá trình biến đổi của thức ăn (thuốc). Nghĩa là những chất lạ đối với cơ thể, nhờ tác động của các men để trở thành các chất có thể đồng hóa mà cơ thể có thể sử dụng để tồn tại và phát triển. Sau quá trình đồng hóa là... Read More