Giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế tại các bệnh viện

Giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế tại các bệnh viện được điều chỉnh như thế nào? Trả lời: Vấn đề này được quy định tại Khoản 1, Điều 2 (Phụ lục 1 ban hành kèm theo) Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30-5-2018 của Bộ Y tế về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế... Read More